Služebnost bytu

Je-li zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako služebnost užívání.

Vlastníku náleží právo volně nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevztahuje, a nesmí mu být znesnadněn potřebný dohled.